[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH
1.1. Đặc điểm, vai trò của du lịch.
1.2. Phát triển bền vững du lịch.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững du lịch.
1.4. Kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch của một số nước.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HỘI AN NHỮNG NĂM QUA
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An.
2.2. Các tài nguyên và nguồn lực phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An.
2.3. Thực trạng phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ HỘI AN TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An.
3.2. Một số giải pháp phát triển bền vững du lịch ở thành phố Hội An trong thời gian đến.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan