[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Thành tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Thành tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
1.1. Tổng quan về phát triển bền vững nông nghiệp
1.2. Nội dung của phát triển bền vững nông nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bền vững nông nghiệp
1.4. Kinh nghiệm về phát triển bền vững nông nghiệp
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI GIAN QUA
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Nghĩa Hành ảnh hưởng đến phát triển bền vững nông nghiệp
2.2. Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Hành thời gian qua
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp
3.2. Các giải pháp cụ thể để phát triển bền vững nông nghiệp huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan