[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cở sở lý luận về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại.
1.2. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa và đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay của ngân hàng thương mại.
1.3. Phát triển cho vay, các chỉ tiêu phản ánh phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯỢNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
2.3. Kết quả khảo sát việc tiếp cận vốn của DNNVV tại VCB Quảng Nam.
2.4. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯỢNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM
3.1. Cơ sở đề hình thành giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
3.2. Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
3.3. Một số đề xuất và kiến nghị
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan