[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cụm công nghiệp trong nông thôn tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cụm công nghiệp trong nông thôn tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
1.1. Khái niệm, đặc trưng và tầm quan trọng của CCN
1.2. Nội dung và tiêu chí phát triển CCN
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của CCN
1.4. Những bài học kinh nghiệm trong phát triển CCN
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRONG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. Các điều kiện để phát triển CCN
2.2. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển CCN giai đoạn 2006-2010
2.3. Tổng quan về tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010
2.4. Tổng quan về tình hình phát triển các K-CCN
2.5. Thực trạng phát triển CCN trong nông thôn tỉnh Bình Định
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRONG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.1. Cơ sở hình thành các giải pháp phát triển CCN trong nông thôn tỉnh Bình Định
3.2. Một số giải pháp phát triển CCN trong nông thôn tỉnh Bình Định
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan