[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.1 ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA SX CÔNG NGHIỆP
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Đặc điểm của sản xuất công nghiệp
1.1.3 Vị trí và vai trò của sản xuất CN với phát triển kinh tế
1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.2.1 Khái niệm phát triển công nghiệp
1.2.2 Nội dung phát triển công nghiệp
1.2.3 Các lý thuyết và mô hình phát triển công nghiệp
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
1.3.1 Các nhân tố thuộc thị trường hàng hóa và thị trường các
1.3.2 Nhân tố về nguồn lực và lợi thế của địa phương
1.3.3 Nhân tố về khoa học công nghệ
1.3.4 Nhân tố và sự phát triển của các ngành liên quan và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
1.3.5 Nhân tố vai trò của nhà nước
Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001-2010
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.1.3 Đặc điểm về kinh tế - xã hội
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001-2010
2.2.1 Tổng quan về tình hình phát triển công nghiệp
2.2.2 Về cơ cấu công nghiệp
2.2.3 Hiện trạng cơ sở sản xuất công nghiệp
2.2.4 Hiện trạng phân bố công nghiệp theo vùng, lãnh thổ
2.2.5 Hiện trạng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Dung Quất
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2001-2010
2.3.1 Những thành tựu đạt được
2.3.2 Những mặt hạn chế ngành công nghiệp của tỉnh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế
3.1.2 Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI
3.2.1 Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp
3.2.2 Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp
3.2.3 Mở rộng thị trường tiêu thụ
3.2.4 Cải tiến khoa học công nghệ
3.2.5 Phát triển đô thị và dịch vụ
3.2.6 Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật
3.2.7 Phát triển vùng nguyên liệu
3.2.8 Phát triển công nghiệp hỗ trợ
3.2.9 Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan