[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ internet tại trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 3

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ internet tại trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 3
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ INTERNET
1.1. Tổng quan về dịch vụ Internet.
1.2. Nội dung và phát triển dịch vụ.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển.
1.4. Ý nghĩa của việc phát triển dịch vụ Internet.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET TẠI VDC3
2.1. Tình hình cơ bản của VDC3 ảnh hưởng tới việc phát triển dịch vụ Internet.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ Internet tại VDC3 thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng trên.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET TẠI VDC3
3.1. Căn cứ để thiết kế giải pháp.
3.2. Các giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan