[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề lí luận liên quan đến dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp.
1.2. Nội dung của phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp.
1.3. Nhân tố ảng hưởng đến phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp.
1.4. Ý nghĩa của việc phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp.
1.5. Một số kinh nghiệm về phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã nông nghiệp trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC HTX DVSXNN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ nông nghiệp.
2.2. Đặc điểm của các HTX DVSXNN tại thành phố Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các HTX DVSXNN tại thành phố Đà Nẵng.
2.4. Nguyên nhân các thực trạng.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC HTX DVSXNN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Căn cứ cho việc đề xuất giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ nông nghiệp tại các HTX DVSXNN trong thời gian tới.
3.2. Các giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kiến nghị.
[/tomtat]

Bài viết liên quan