[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ tài chính ở khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ tài chính ở khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
1.1. Nhận thức về dịch vụ tài chính, vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội
1.2. Sự cần thiết khách quan phải phát triển dịch vụ tài chính ở nước ta hiện nay
1.3. Một số yêu cầu cần đạt được trong quá trình phát triển dịch vụ tài chính
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển dịch vụ tài chính
1.5. Kinh nghiệm của nước ngoài về phát triển dịch vụ tài chính
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Ở KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG 5 NĂM (2005 - 2009)
2.1. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi có ảnh hưởng đến sự phát triển của khu kinh tế Dung Quất
2.2. Quá trình hình thành, phát triển của khu kinh tế Dung Quất có liên quan đến phát triển dịch vụ tài chính
2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ tài chính ở khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trong 5 năm (2005 - 2009)
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Ở KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020
3.1. Phương hướng phát triển dịch vụ tài chính ở khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển có hiệu quả dịch vụ tài chính ở khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan