[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
1.1. Những vấn đề cơ bản về dịch vụ thanh toán quốc tế.
1.2. Nội dung phát triển dịch vụ TTQT của các NHTM.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Nam.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ TTQT tại NHNo&PTNT.
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ TTQT tại NHNoQN.
2.4. Đánh giá chung một số kết quả đạt được và hạn chế tồn tại.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Căn cứ cho việc đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ TTQT tại NHNoQN trong thời gian đến.
3.2. Các giải pháp cụ thể.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan