[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ
1.1. Dịch vụ y tế (DVYT).
1.2. Phát triển dịch vụ y tế.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ y tế.
1.4. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ y tế.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Khái quát về điểu kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
2.2. Các nguồn lực phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ y tế tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
2.4. Đánh giá những thành công và hạn chế trong phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
3.2. Một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển dịch vụ y tế ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan