[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về DNNVV ngành công nghiệp
1.2. Nội dung phát triển DNNVV ngành công nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DNNVV ngành công nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của DNNVV ngành công nghiệp tỉnh Bịnh Định
2.2. Tình hình về phát triển của các DNNVV ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
2.3. Những tồn tại trong phát triển DNNVV ngành công nghiệp của tỉnh Bình Định và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển DNNVV ngành công nghiệp tỉnh Bình Định trong thời gian đến
3.2. Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển DNNVV ngành công nghiệp
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan