[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động báo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động báo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh NHTM.
1.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên.
1.3. Chức năng, vai trò của bảo lãnh ngân hàng.
1.4. Phân loại bảo lãnh ngân hàng.
1.5. Rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng.
1.6. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động bảo lãnh.
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động bảo lãnh.
1.8. Kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh của một số ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Khái quát quá trình hình thành và hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam thời gian qua (2007 -2009).
2.3. Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.4. Rủi ro bảo lãnh.
2.5. Mức phí và thu nhập từ hoạt động bảo lãnh.
2.6. Điều tra khảo sát về thực trạng hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT Quảng Nam.
2.7. Đánh giá chung hoạt động bảo lãnh.
2.8. Những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.9. Nguyên nhân các tồn tại trong hoạt động bảo lãnh.
Kết luận chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Phương hướng kinh doanh và mục tiêu phát triển hoạt động bảo lãnh của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
3.2. Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
3.3. Một số kiến nghị.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan