[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thương tín

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thương tín
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1. Những vấn đề chung về Công ty chứng khoán.
1.2. Hoạt động môi giới của Công ty chứng khoán.
1.3. Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty chứng khoán.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯỜNG TÍN
2.1. Khái quát Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín (SBS).
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín.
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty SBS.
2.4. Đánh giá chung về hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty SBS.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯỜNG TÍN
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín.
3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thường Tín.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan