[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế trang trại trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
1.1.1. Trang trại và kinh tế trang trại
1.1.2. Những đặc trưng của kinh tế trang trại trồng trọt
1.1.3. Tiêu chí xác định trang trại
1.1.4. Phân loại trang trại trồng trọt
1.1.5. Vai trò của phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
1.2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
1.2.1. Khái niệm và nội dung phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
1.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
1.3.2. Đất đai
1.3.3. Vốn
1.3.4. Lao động
1.3.5. Thị trường – nhân tố có tính quyết định đến phát triển kinh tế trang trại trồng trọt
1.3.6. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. NGUỒN LỰC CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1.1. Nguồn lực cơ bản phát triển kinh tế - xã hội
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
2.1.3. Đặc điểm ngành nông nghiệp ở tỉnh Bình Định
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.2.1. Quá trình hình thành trang trại trồng trọt
2.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt tỉnh Bình Định
2.2.3. Về quy mô và sử dụng các nguồn nhân lực
2.2.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của các trang trại trồng trọt
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT
2.3.1. Những mặt tích cực của trang trại trồng trọt
2.3.2. Tồn tại, hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.1. ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.1.1. Quan điểm về phát triển kinh tế trang trại trồng trọt ở tỉnh Bình Định
3.1.2. Căn cứ đề ra định hướng
3.1.3. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt của tỉnh Bình Định
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRỒNG TRỌT Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015
3.2.1. Các giải pháp chung
3.2.2. Những giải pháp cụ thể cho từng loại hình trang trại trồng trọt
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan