[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Vị trí, vai trò và đặc điểm của sản xuất ngành nông nghiệp.
1.2. Nội dung chủ yếu về phát triển nông nghiệp.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp.
1.4. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của một số đại phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH LONG
2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tơi sự phát triển nông nghiệp.
2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Minh Long.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MINH LONG
3.1. Phương hướng phát triển.
3.1.1. Quan điểm phát triển nông lâm thủy sản.
3.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp.
3.2. Các giải pháp để phát triển nông nghiệp huyện Minh Long.
3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp theo vùng và chuyển cấu cơ cấu sản xuất hợp lý.
3.2.2. Các giải pháp để thâm canh nông nghiệp và tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
3.2.3. Hoàn thiện các chính sách phát triển nông nghiệp của huyện.
3.2.4. Các giải pháp về tổ chức SXNN.
3.2.5. Bố trị vùng sản xuất nông nghiệp theo địa bàn các xã.
3.2.6. Thị trường đầu ra cho sản phầm.
3.2.7. Tạo lập sự liên kết giữa các đơm vị ngành trong chuổi sản phẩm nông nghiệp.
3.2.8. Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp.
3.3. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng và đầu tư phát triển nông nghiệp.
3.3.1. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho giao thông.
3.3.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho thủy lợi.
3.3.3. Huy động các nguồn vốn để phát triển nông nghiệp.
3.3.4. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nông nghiệp.
3.4. Phát triển nông nghiệp đảm báo tính bền vững.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan