[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. vai trò và đặc điểm sản xuất ngành nông nghiệp.
1.2. Phát triển nông nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp.
1.4. Kinh nghiệm thực hiện phát triển nông nghiệp ở một số quốc gia và những bài học bổ ích có thể rút ra cho Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ NINH
2.1. Các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh.
2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh.
2.3. Đánh giá chung về phát triển nông nghiệp.
2.4. Các nhân tố tác động đến phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh.
Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ NINH
3.1. Những quan điểm chủ yếu về phát triển nông nghiệp.
3.2. Định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh.
3.3. Những giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp huyện Phú Ninh.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan