[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp huyện Quế Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp huyện Quế Sơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Vai trò và đặc điểm sản xuất nông nghiệp.
1.2. Nôi dung và tiêu chí phát triển nông nghiệp.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp.
1.4. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của một số địa phương miền núi Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẾ SƠN
2.1. Tình hình phát triển nông nghiệp huyện Quế Sơn.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp của huyện Quế Sơn thời gian qua.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN QUẾ SƠN
3.1. Phương hướng phát triển nông nghiệp.
3.1.1. Phương hướng phát triển chung.
3.1.2. Phương hướng phát triển các ngành trong nội bộ nông nghiệp.
3.2. Các giải pháp phát triển nông nghiệp.
3.2.1. Hoàn Thiện chính sách phát triển nông nghiệp.
3.2.2. Thâm canh tăng năng xuất.
3.2.3. Tăng cường huy động nguồn lực cho nông nghiệp.
3.2.4. Hoàn thiện hệ thống cung ứng dịch vụ cho nông nghiệp.
3.2.5. Giải pháp tổ chức sản xuất nông nghiệp.
3.2.6. Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
3.2.7. Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan