[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
1.1. NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng và phân loại ngành dịch vụ thương mại
1.1.2. Vị trí, vai trò của ngành dịch vụ thương mại
1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
1.2.1. Đẩy mạnh tốc độ lưu chuyển hàng hóa
1.2.2. Phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa
1.2.3. Đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại
1.2.4. Phát triển lao động trong ngành dịch vụ thương mại
1.2.5. Phát triển dịch vụ thương mại theo các thành phần kinh tế
1.2.6. Phát triển cơ sở vật chất ngành dịch vụ thương mại
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
1.3.1. Cơ chế kinh tế và chính sách thương mại
1.3.2. Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế
1.3.3. Trình độ phát triển của thị trường
1.3.4. Thu nhập và tiêu dùng của dân cư
1.3.5. Quá trình đô thị hóa
1.3.6. Vốn đầu tư kinh doanh ngành dịch vụ thương mại
1.3.7. Thông tin và công nghệ thông tin đối với hoạt động thương mại
1.3.8. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế với dịch vụ thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
2.1.1. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên
2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
2.2.1. Khái quát tình hình phát triển ngành dịch vụ thương mại thành phố Quảng ngãi từ năm 2005 đến năm 2010
2.2.2. Tình hình lưu chuyển hàng hóa xã hội
2.2.3. Thực trạng mạng lưới phân phối hàng hóa
2.2.4. Thực trạng kinh doanh thương mại theo các thành phần kinh tế
2.2.5. Thực trạng lao động trong ngành dịch vụ thương mại
2.2.6. Thực trạng cơ sở vật chất các loại hình kinh doanh thương mại
2.3. NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
2.3.1. Những yếu tố thành công trong quá trình phát triển thương mại
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển ngành dịch vụ thương mại
3.1.2. Chủ trương phát triển kinh tế xã hội của thành phố Quảng ngãi
3.1.3. Tiềm năng phát triển dịch vụ thương mại của thành phố
3.1.4. Căn cứ vào bối cảnh chung của khu vực và cả nước
3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TRONG NHỮNG NĂM TỚI
3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
3.2.2. Nhóm giải pháp phát triển thị trường
3.2.3. Nhóm giải pháp về không gian và cơ sở vật chất của thương mại
3.2.4. Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan