[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CNTT TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG
1.1. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
1.2. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển NNL CNTT.
1.4. Kinh nghiệm phát triển NNL của một số nước trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƯỢC CNTT TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển NNL CNTT trong khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng phát triển NNL CNTT khu vực hành chính công của tỉnh.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LƯỢC CNTT KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển NNL CNTT khu vực hành chính công của tỉnh đến năm 2020.
3.2. Một số giải pháp phá triển NNL CNTT trong các cơ quan hành chính công của tỉnh.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan