[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực huyện Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực huyện Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Các nội dung phát triển nguồn nhân lực ở địa phương.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Các tiêu chí để đánh giá về phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: THỰC PHÁT NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN
2.1. Các nhân tố kinh tế - xã hội ở huyện đảo Lý Sơn ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực của huyện đảo Lý Sơn.
2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực.
Chương 3: MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020
3.1. Phương hướng phát triển huyện Lý Sơn đến năm 2020.
3.2. Quan điểm đề xuất giải pháp.
3.3. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực huyện Lý Sơn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan