[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Một số kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2005 – 2010
2.1. Tình hình cơ bản của tỉnh Gia Lai ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Gia Lai thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng phát triển nhân lực ngành công nghiệp tỉnh Gia Lai thời gian qua.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI GIAI
3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp.
3.2. Các giải pháp.
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực.
3.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực.
3.2.3. Hoàn thiện chế độ tiền lương cho người lao động.
3.2.4. Xây dựng đời sống tinh thần ngày càng hoàn thiện cho người lao động.
3.2.5. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
3.3. Kiến nghị cơ quan thẩm quyền.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan