[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Những vấn đề chung về phát triển nguồn nhân lực.
1.2. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Đặc điểm ngành y tế ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành y tế.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN QUA
2.1. Tình hình cơ bản của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành y tế.
2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng chậm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam thời gian qua.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN ĐẾN
3.1. Các căn cứ của việc xây dựng giải pháp.
3.2. Dự báo nhu cầu nhân lực ngành y tế đến năm 2015.
3.3. Một số giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan