[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Mại - Đà Nẵng (Datraco)

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực ở công ty thương mại Quảng Mại - Đà Nẵng (Datraco)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
1.1. Những khái niệm cơ bản.
1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp.
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát về Công ty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Công ty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng.
Kết luận chương 2
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Những căn cứ để đề xuất giải pháp.
3.2. Những giải pháp triển nguồn nhân lực ở Công ty thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng.
3.3. Một số kiến nghị.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan