[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty viễn thông Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty viễn thông Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm có liên quan.
1.2. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
1.4. Ý nghĩa của việc phát triển nguồn nhân lực.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG
2.1. Đặc điểm của Công ty Viễn thông Đà Nẵng ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực.
2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Đà Nẵng trong thời gian qua.
2.3. Nguyên nhân của việc chậm phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng phát triển du lịch viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông ĐN.
3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực.
3.2.2. Nâng cao kiến thức cho người lao động.
3.2.3. Nâng cao kỹ năng, hành vi thái độ của người lao động.
3.2.4. Nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động.
3.2.5. Nâng cao trình độ nhận thức phát triển nguồn nhân lực.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan