[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Các khái niệm, vai trò và đặc điểm của nông nghiệp.
1.2. Nội dung và tiêu chí phát triển nông nghiệp.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang.
2.2. Tình hình phát triển nông nghiệp.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng phát triển.
3.1.1. Một số dự báo cơ hội và thách thức.
3.1.2. Quan điểm phát triển.
3.1.3. Định hướng phát triển.
3.2. Một số giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang.
3.2.1. Tổ chức lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị.
3.2.2. Thu hút vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp.
3.2.3. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng chất lượng cao.
3.2.4. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để đẩy mạnh thâm canh.
3.2.5. Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp.
3.2.6. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm.
3.2.7. Giải pháp về chính sách phát triển nông nghiệp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan