[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Vai trò và đặc điểm sản xuất nông nghiệp
1.2. Phát triển nông nghiệp
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp
1.4. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của một số địa phương miền núi Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TRÀ BỒNG
2.1. Tình hình phát triển nông nghiệp huyện Trà Bồng
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp của huyện Trà Bồng thời gian qua
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TRÀ BỒNG
3.1. Phương hướng phát triển nông nghiệp
3.1.1. Phương hướng phát triển chung
3.1.2. Phương hướng phát triển các ngành trong nội bộ nông nghiệp
3.2.2. Hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp
3.2.3. Tăng cường huy động nguồn lực cho nông nghiệp
3.2.4. Hoàn thiện hệ thống cung ứng dịch vụ cho nông nghiệp
3.2.5. Giải pháp tổ chức sản xuất nông nghiệp
3.2.6. Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
3.2.7. Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan