[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu nước lọc Waterman của công ty cổ phần Hiền Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu nước lọc Waterman của công ty cổ phần Hiền Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Những vấn đề cơ bản về thương hiệu.
1.2. Phát triển thương hiệu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC LỌC WATERMAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN CHÂU
2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hiền Châu.
2.2. Thực trạng phát triển thương hiệu của Công ty.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NƯỚC LỌC WATERMAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN CHÂU
3.1. Phương hướng và mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2011 – 2015.
3.2. Giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm nước lọc WATERMAN của Công ty Cổ phần Hiền Châu.
3.2.1. Tầm nhìn và sứ mệnh thương hiệu.
3.2.2. Định vị thương hiệu WATERMAN.
3.2.3. Chính sách marketing để phát triển thương hiệu WATERMAN.
3.2.4. Phát triển thương hiệu bền vững.
3.2.5. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho công tác phát triển thương hiệu.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan