[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản huyện Núi Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản huyện Núi Thành
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Chí ngân sách nhà nước.
1.2. Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương.
1.3. Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương.
1.5. Hệ thống chính sách quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 – 2010
2.2. Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 – 2010.
2.3. Đánh giá về quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2005 – 2010.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan