[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1. Rủi ro tín dụng.
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng.
1.3. Kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng.
1.4. Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro tín dụng.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHÍ NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM
2.1. Giới thiệu về chi nhánh NHTMCP Công thương Quảng Nam.
2.2. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTMCP Công thương Quản Nam.
2.3. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTMCP Công thương Quản Nam.
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHÍ NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM
3.1. Định hướng phát triển tín dụng chi nhánh NHTMCP Công thương Quảng Nam giai đoạn 2009 – 2013.
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTMCP Công thương Quản Nam trong thời ky hội nhập.
3.3. Một số kiến nghi với cơ quan quản lý nhà nước.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan