[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
1.1. Tổng quan về đầu tư công
1.2. Quản lý đầu tư công
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công
1.4. Các nghiên cứu liên quan đến đề tài
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Bình Định ảnh hưởng đến đầu tư công
2.2. Thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định
2.3. Những kết quả đạt được từ đầu tư công và nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý đầu tư công
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.1. Căn cứ để đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh
3.1.1. Sự thay đổi của môi trường
3.1.2. Đầu tư công trong chiến phát triển kinh tế của tỉnh
3.1.3. Những quyết định có tính nguyên tắc khi quản lý đầu tư công
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định
3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định đầu tư công
3.2.2. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư công
3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đầu tư công
3.2.4. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra đầu tư công
3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch
3.2.6. Đảm bảo hợp lý giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan