[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý QoS và QoE trong IPTV

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý QoS và QoE trong IPTV
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ IPTV
1.1. Tổng quan về IPTV.
1.2. Kỹ thuật nén Video.
1.3. Phân phối IPTV.
1.4. Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV.
1.5. Các công nghệ mạng lõi IPTV.
1.6. Tóm tắt chương.
Chương 2: KỸ THUẬT QoS VÀ QoE TRONG IPTV
2.1. Chất lượng dịch vụ trong mạng IP.
2.2. Mô hình phân biệt dịch vụ DIFFSERV.
2.3. Kỹ thuật QoS và QoE trong IPTV.
2.4. Các tham số ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của IPTV.
2.5. Chất lượng trải nghiệm QoE (Quality of Experience).
2.6. Các mô hình đánh giá QoE trong IPTV.
2.7. Các phương pháp đo kiểm chất lượng Video trong IPTV.
2.8. Các công cụ dùng để đo và phân tích QoS và QoE.
2.9. Các phép đo trên mạng.
2.10. Tóm tắt chương.
Chương 3: THỰ HIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV ÁP DỤNG TẠI VNPT
3.1. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ VNPT.
3.2. Chi tiêu chất lượng dịch vụ VNPT.
3.3. Thực hiện chất lượng dịch vụ IPTV.
3.4. Giải pháp triển khai QoS cho IPTV tại VNPT.
3.5. Thực hiện chất lượng dịch vụ IPTV.
3.6. Tóm tắt chương.
Chương 4: QUẢN LÝ QoS VÀ QoE NÂNG CAO CHẤT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV
4.1. Đánh giá chất lượng trải nghiệm của dịch vụ IPTV.
4.2. Mô hình QoS dịch vụ IPTV theo cơ chế Diffserv và WRED băng phần mềm mô phỏng OPNET (phiên bản 14.5).
4.3. Quản lý QoS và QoE để nâng cao chất lượng dịch vụ trong IPTV.
4.4. Tóm tắt chương.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan