[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ tại trường đại học ngoại ngữ - đại học Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ tại trường đại học ngoại ngữ - đại học Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cưu.
1.2. Các khái niệm công cụ của đề tài.
1.3. Đặc trưng hoạt động học tập và học tập theo học chế tín chỉ tại trường Đại học.
1.4. Yêu cầu quản lý hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của trường Đại học.
1.5. Tiểu kết chương 1.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát quá trình khảo sát.
2.2. Quá trình hình thành và phát triển của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN.
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN.
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN.
2.6. Tiểu kết chương 2.
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THEO CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN
3.1. Định hướng phá triển trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN trong giai đoạn 2010 – 2015.
3.2. Một số nguyên tắc xây dựng các biện pháp.
3.3. Các biện pháp quản lý.
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.5. Kiểm chứng tính cần thiết và khả thi của các biện pháp.
3.6. Tiểu kết chương 3.
KẾT LUẠN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan