[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.
1.2. Quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng.
1.3. Những vấn đề thực tiễn về rủi ro thanh khoản.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
2.2. Thực trạng quản trị thanh khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
3.2.1. Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết.
3.2.2. Lựa chọn chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản Tài sản – Nợ (mô hình ALM).
3.2.3.  Các giải pháp bổ trợ.
3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan