[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của các chính sách đổi mới giáo dục đại học đối với sự phát triển qui mô của hệ thống giáo dục Đại học

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của các chính sách đổi mới giáo dục đại học đối với sự phát triển qui mô của hệ thống giáo dục Đại học
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
Phần I: MỞ ĐẦU
Phần II: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH
1. Cơ sở lý luận đánh giá tác động của chính sách giáo dục Đại học.
1.1. Một số khái niệm cơ bản.
1.2. Các phương pháp đánh giá tác động của chính sách giáo dục Đại học.
2. Các chính sách đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam thời kỳ 1986 - 2006.
2.1. Bối cảnh giáo dục Đại học Việt Nam trong giai đoạn đổi mới.
2.2. Các chủ trương đổi mới giáo dục - đào tạo thời kỳ 1986 - 2006.
3. Tác động của chính sách đổi mới giáo dục Đại học Việt Nam đối với sự phát triển qui mô của hệ thống 1986 - 2006.
3.1. Các chính sách tài chính tác động qui mô hệ thống giáo dục Đại học giai đoạn 1986 - 2006.
3.2. Phát triển qui mô hệ thống nhà trường Đại học Việt Nam 1986 - 2006.
3.3. Tác động của các chính sách đổi mới giáo dục Đại học đối với sự phát triển qui mô tuyển sinh Đại học 1986 - 2006.
3.4. Tác động của các chính sách đối với sự phát triển qui mô sinh viên 1986 - 2006.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan