[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại các ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại các ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB
1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
1.2. Các nguồn hình thành vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
1.3. Kiểm soát chi phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. Quá trình hình thành, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ban QLDA.
2.2. Công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại các ban quản lý.
2.3. Công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước ĐN.
2.4. Kết quả công tác chi vốn đầu tư XDCB.
2.5. Kết quả đạt được của công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB.
2.6. Tồn tại, hạn chế của công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB.
Kết luận chương 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng, mục tiêu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB.
3.2. Những giải pháp.
3.3. Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp.
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan