[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tạo động lực thúc đẩy giáo viên làm việc tại trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tạo động lực thúc đẩy giáo viên làm việc tại trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC
1.1. Một số khái niệm cơ bản.
1.2. Nội dung của việc tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc.
1.3. Đặc trưng nghề dạy học và ý nghĩa của việc tạo động lực thúc đẩy làm việc với nhà giáo.
Chương 2: THỰC TRẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM VÀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY GIÁO VIÊN LÀM VIỆC THỜI GIAN QUA
2.1. Khái niệm về Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.
2.2. Công tác tạo động lực thúc đẩy giáo viên làm việc của nhà trường trong thời gian qua.
2.3. Kết quả nghiên cứu nhu cầu của giáo viên Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.
Chương 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY GIÁO VIÊN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM
3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp.
3.2. Giải pháp tạo động lực thúc đẩy giáo viên làm việc tại Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam.
3.3. Hạn chế và các nghiên cưu tiếp theo.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan