[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.1. Một số khái niệm.
1.2. Các học thuyết tạo động lực và việc ứng dụng để tạo động lực làm việc cho người lao động.
1.3. Các công cụ tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc.
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động.
Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÚI THÀNH – QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam có ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của người lao động.
2.2. Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam trong thời gian qua.
Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÚI THÀNH – QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty khi tiến hành quá trình tạo động lực làm việc.
3.2. Các căn cứ cho việc đề xuất giải pháp.
3.3. Một số đề xuất chủ yếu để tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần may Núi Thành – Quảng Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan