[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÈ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ TẠO DỰNG CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1. Văn hóa doanh nghiệp.
1.2. Giá trị văn hóa doanh nghiệp.
1.3. Tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.1. Thực trạng hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
2.2. Thực trạng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Chương 3: TẠO DỰNG CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. Những nhân tố tác động đến tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
3.2. Xác định tập giá trị văn hóa ban đầu.
3.3. Thu thập dữ liệu và tiến hành phân tích định lượng để lựa chọn các giá trị văn hóa cốt lõi.
3.4. Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi các giá trị văn hóa của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
3.5. Giải pháp tạo sự đồng thuận đối với các giá trị văn hóa cốt lõi trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
3.6. Kiểm soát, đánh giá quá trình phát triển các giá trị văn hóa trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan