[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề lý luận chung về kiểm soát nội bộ.
1.2. Nội dung công tác kiểm soát CPSX trong DN.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Định.
2.2. Công tác kiểm soát CPSX tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Định.
2.3. Đánh giá công tác kiểm soát CPSX tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát CPSX tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định.
3.2. Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát CPSX tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan