[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.1. Khái quát về kiểm soát.
1.2. Đặc điểm sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng đối với công tác kiểm soát chi phí.
1.3. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.
1.4. Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
2.2. Thực tế công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
3.1. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất theo định hướng gắn với trung tâm chi phí.
3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất thông quan phân tích chi phí sản xuất.
3.3. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất thông qua việc hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất trong điều kiện giao khoán ở Công ty.
3.4. Giải pháp hoàn thiện giao khoán giữa Công ty và các Đội.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan