[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thép Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thép Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.2. Khái quát về kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá chung về công tác kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
3.2. Các giải pháp và hoàn thiện môi trường kiểm soát.
3.3. Các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan