[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại viễn thông Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại viễn thông Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về kiểm soát nội bộ.
1.2. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền trong các doanh nghiệp.
1.3. Đặc điểm kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền trong doanh nghiệp viễn thông.
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI
2.1. Giới thiệu chung về Viễn thông Quảng Ngãi.
2.2. Môi trường kiểm soát tại Viễn thông Quảng Ngãi.
2.3. Đặc điểm hệ thống kế toán tại Viễn thông Quảng Ngãi.
2.4. Tổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Viễn thông Quảng Ngãi.
2.5. Thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Viễn thông Quảng Ngãi.
2.6. Những hạn chế tồn tại trong kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại Viễn thông Quảng Ngãi.
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Viễn thông Quảng Ngãi.
3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại Viễn thông Quảng Ngãi.
3.3. Một số kiến nghị để thực hiện giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan