[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sách thương mại và công nghiệp nhằm phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sách thương mại và công nghiệp nhằm phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NHẰM PTBV CÔNG NGHIỆP
1.1. Nhận thức cơ bản về phát triển bền vững công nghiệp
1.1.1. Nhận thức chung về PTBV ở Việt Nam và vị trí của PTBV công nghiệp trong sự phát triển đó
1.1.1.1. Nhận thức chung về PTBV ở Việt Nam
1.1.1.2. Vị trí của PTBV công nghiệp trong PTBV ở Việt Nam
1.1.2. Nhận thức về PTBV công nghiệp
1.1.2.1. Đặc điểm và tính chất của sản xuất công nghiệp
1.1.2.2. Nội dung của PTBV công nghiệp và các tiêu chí PTBV công nghiệp
1.2. Nhận thức cơ bản về chính sách thương mại và công nghiệp nhằm phát triển bền vững công nghiệp
1.2.1. Khái niệm và những nội dung cơ bản của chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp
1.2.1.1. Khái niệm chính thương mại và công nghiệp và chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp
1.2.1.2. Nội dung chủ yếu của các công cụ chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp
1.2.2. Tác động của chính sách thương mại và công nghiệp đối với PTBV công nghiệp
1.2.2.1. Đối với phát triển bền vững kinh tế
1.2.2.2. Đối với phát triển bền vững về xã hội
1.2.2.3. Đối với phát triển bền vững môi trường
1.3. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp
1.3.1. Kinh nghiệm chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu PTBV công nghiệp
1.3.1.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc
1.3.1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc
1.3.2. Kinh nghiệm về áp dụng các công cụ tài chính
1.3.3. Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng công cụ kỹ thuật nhằm PTBV môi trường
1.3.4. Kinh nghiệm của các nước về xây dựng và thực hiện một số tiêu chuẩn môi trường trong từng lĩnh vực cụ thể
1.3.5. Bài học rút ra cho Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp từ kinh nghiệm quốc tế
PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NHẰM PTBV CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
2.1. Quá trình đổi mới các công cụ chủ yếu của chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp Việt Nam
2.1.1. Quy hoạch công nghiệp
2.1.1.1. Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp
2.1.1.2. Quy hoạch phân bổ công nghiệp theo vùng lãnh thổ
2.1.1.3. Quy hoạch phát triển khu công nghiệp
2.1.2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực nhằm PTBV công nghiệp
2.1.2.1. Chính sách phát triển đội ngũ lao động có tay nghề
2.1.2.2. Chính sách phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp và quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp
2.1.3. Chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ vào lĩnh vực công nghiệp
2.1.3.1. Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ
2.1.3.2. Chính sách thúc đẩy sự gắn kết giữa KH & CN với sản xuất công nghiệp
2.1.3.3. Chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ thông qua thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
2.1.4. Công cụ tài chính nhằm PTBV công nghiệp
2.1.4.1. Các loại phí, lệ phí bảo vệ môi trường
2.1.4.2. Các loại thuế liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp
2.1.4.3. Đặt cọc hoặc ký quỹ môi trường
2.1.4.4. Chi đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường
2.1.5. Các công cụ kỹ thuật nhằm PTBV công nghiệp
2.1.5.1. Tiêu chuẩn môi trường
2.1.5.2. Đánh giá tác động môi trường và kiểm toán môi trường
2.1.6. Chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm PTBV công nghiệp
2.2. Đánh giá Tác động của chính sách thương mại và công nghiệp đối với PTBV công nghiệp Việt Nam
2.2.1. Đối với phát triển bền vững kinh tế
2.2.2. Đối với phát triển bền vững về xã hội
2.2.3. Đối với phát triển bền vững về môi trường
2.3. Đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân làm hạn chế việc phát huy vai trò của chính sách thương mại và công nghiệp đối với PTBVcông nghiệp Việt Nam
2.3.1. Thành công của các công cụ chính sách thương mại và công nghiệp
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của chính sách thương mại và công nghiệp
PHẦN THỨ BA: ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NHẰM PTBV CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2020
3.1. Định hướng chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp
3.1.1. Dự báo bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước có ảnh hưởng đến PTBV công nghiệp Việt Nam
3.1.1.1. Dự báo bối cảnh kinh tế quốc tế
3.1.1.2. Dự báo bối cảnh trong nước
3.1.2. Cơ hội và thách thức đặt ra đối với PTBV công nghiệp Việt Nam trước bối cảnh quốc tế và trong nước đang đặt ra
3.1.2.1. Cơ hội
3.1.2.2. Thách thức
3.2.3. Định hướng chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp Việt Nam
3.3. Những giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại và công nghiệp nhằm PTBV công nghiệp Việt Nam
3.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện quy hoạch công nghiệp
3.3.2. Nhóm giải pháp chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu PTBV công nghiệp
3.3.3. Giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất công nghiệp
3.3.4. Hoàn thiện các công cụ tài chính nhằm PTBV công nghiệp
3.3.5. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các công cụ kỹ thuật phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của công nghiệp
3.3.6. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi để công nghiệp tăng trưởng bền vững
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan