[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Ngành nghề nông thôn
2.1.2. Nghề truyền thống
2.1.3. Làng nghề
2.1.4. Làng nghề truyền thống
2.1.5. Làng nghề mới
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước
2.2.1. Trên thế giới
2.2.2. Ở Việt Nam
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Kinh tế - Xã hội
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa tài liệu
3.4.2. Phương pháp chọn mẫu điều tra
3.4.3. Phương pháp lấy thông tin dữ liệu
3.4.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
3.4.5. Phương pháp đánh giá
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Lịch sử phát triển của 3 làng nghề
4.1.1. Làng nghề mộc mỹ nghệ Xuân Phương
4.1.2. Làng nghề mộc mỹ nghệ An Châu
4.1.3. Làng nghề mộc mỹ nghệ Phú Lâm
4.2. Thực trạng phát triển các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ tại Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên hiện nay
4.2.1 Thực trạng lao động tại các làng nghề
4.2.2. Thực trạng sử dụng nguồn vốn
4.2.3. Những công nghệ kỹ thuật hiện nay
4.2.4.Thực trạng về sản phẩm
4.2.5. Thực trạng nguồn nguyên liệu sử dụng tại làng nghề
4.2.6. Thực trạng về thị trường tiêu thụ
4.2.7. Những chính sách hiện nay
4.2.8. Thu nhậpcủa lao động tại làng nghề
4.2.9. Hiệu quả sản xuất mộc mỹ nghệ
4.3. Những thuận lợi khó khăn của người dân trong sản xuất mộc mỹ nghệ và làng nghề
4.3.1. Thuận lợi
4.3.2. Khó khăn
4.4. Một số giải pháp thực hiện góp phần phát triển các làng nghề sản xuất đồ mộc mỹ nghệ.
4.4.1. Giải pháp liên quan đến chính sách
4.4.2. Giải pháp để hoàn thiện kết cấu hạ tầng
4.4.3. Giải pháp hoàn thiện các yếu tố đầu vào
4.4.4. Giải pháp thị trường cho các sản phẩm của làng nghề
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan