[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát kiến thức và thực hành trong chăm sóc của người bệnh tai biến mạch máu não tại khoa y học cổ truyền Bệnh viện TWQĐ 108

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát kiến thức và thực hành trong chăm sóc của người bệnh tai biến mạch máu não tại khoa y học cổ truyền Bệnh viện TWQĐ 108
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Dịch tễ học về TBMMN
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.2. Đại cương về TBMMN
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Dấu hiệu, triệu chứng của TBMMN
1.2.3. Nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ và phân loại TBMMN
1.2.4. Cách xử trí người bệnh TBMMN
1.2.5. Cách phòng bệnh TBMMN
1.2.6. Chăm sóc người bệnh TBMMN
1.2.6.1. Tình hình chăm sóc ở người bệnh TBMMN
1.2.6.2. Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh TBMMN
1.2.6.3. Chế độ vệ sinh và vận động đối với người bệnh TBMMN
1.2.6.4. Chế độ dùng thuốc và tái khám đối với người bệnh TBMMN
1.2.6.5. Nội dung giáo dục sức khoẻ hướng dẫn cách chăm sóc cho người bệnh TBMMN
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
2.3. Kỹ thuật chọn mẫu
2.4. Tiến trình nghiên cứu
2.5. Thu thập dữ liệu
2.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.5.2. Công cụ thu thập dữ liệu
2.5.3. Liệt kê biến số và định nghĩa biến số
2.5.4. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ kiến thức và thực hành trong chăm sóc của người bệnh
2.5.5. Xử lý và phân tích số liệu
2.6. Y đức
2.7. Khả năng khái quát và tính ứng dụng
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
3.1.1. Đặc diểm về giới
3.1.2. Đặc điểm về tuổi
3.1.3. Đặc điểm nơi cư trú
3.1.4. Đặc điểm về trình độ học vấn
3.1.5. Nghề nghiệp
3.1.6. Tiền sử gia đình
3.1.7. Nhận thông tin giáo dục sức khoẻ
3.2. Thông kê về kiến thức
3.2.1 Kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng
3.2.2. Kiến thức về chế độ vệ sinh và vận động
3.2.3. Kiến thức về chế độ sử dụng thuốc và tái khám
3.2.4. Phân loại mức độ kiến thức
3.3. Thống kê về thực hành trong chăm sóc
3.3.1. Thực hành về chế độ dinh dưỡng
3.3.2. Thực hành về chế độ vệ sinh và tập luyện
3.3.3. Thực hành về chế độ dùng thuốc và tái khám
3.3.4. Phân loại mức độ thực hành
3.4. Tổng hợp mức độ kiến thức và thực hành trong chăm sóc của người bệnh TBMMN.
3.5. Các mối liên hệ
3.5.1. Mối liên hệ giữa các đặc điểm nhân chủng học, xã hội học với kiến thức
3.5.2. Mối liên hệ giữa các đặc điểm nhân chủng học, xã hội học với thực hành trong chăm sóc
IV. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
4.1.1 Tuổi
4.1.2. Giới.
4.1.3. Nơi cư trú.
4.1.4. Trình độ học vấn.
4.1.5. Nghề nghiệp.
4.1.6. Tiền sử gia đình
4.1.7. Nhận thông tin hướng dẫn chăm sóc.
4.2. Kiến thức chăm sóc
4.2.1. Kiến thức về chế độ ăn.
4.2.2. Kiến thức về chế độ vệ sinh và tập luyện
4.2.3. Kiến thức về chế độ dùng thuốc và tái khám
4.2.4. Kiến thức chung:
4.3. Thực hành chăm sóc
ĐIỂM MẠNH, YẾU CỦA NGHIÊN CỨU
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan