[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số yếu tố liên quan ung thư dương vật và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư dương vật

[/kythuat]
[tomtat]
Một số yếu tố liên quan ung thư dương vật và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư dương vật
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ DƯƠNG VẬT
1.1.1. Sinh lý dương vật
1.1.2. Giải phẫu dương vật
1.2. GIẢI PHẪU HẠCH BẸN - CHẬU
1.2.1. Hạch bẹn
1.2.2. Hạch chậu
1.3. UNG THƯ DƯƠNG VẬT
1.3.1. Dịch tễ
1.3.2. Các thương tổn tiền ung thư dương vật
1.3.3. Nguyên nhân gây ung thư dương vật
1.3.4. Lâm sàng ung thư dương vật
1.3.5. Cận lâm sàng
1.4. CÁC DẤU HIỆU SINH LÝ CƠ THỂ NGƯỜI
1.4.1. Tâm lý người bệnh
1.4.2. Dấu hiệu sinh tồn
1.4.3. Xác định mức độ đau của người bệnh
1.4.4. Dẫn lưu
1.4.5. Biến chứng phẫu thuật
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu
2.2.3. Cách thức tiến hành
2.3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT
2.3.1. Đánh gia toàn thân
2.3.2. Đánh giá mức độ đau
2.3.3. Theo dõi dẫn lưu bẹn
2.3.4. Theo õi thông tiểu
2.3.5. Điều trị sau mổ
2.4. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU
2.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
2.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
3.1.1. Tuổi
3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo địa phương
3.1.3. Nghề nghiệp
3.1.4. Đặc điểm kinh tế
3.1.5. Đặc điểm hút thuốc
3.2. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ DƯƠNG VẬT
3.2.1. Tình trạng bao quy đầu
3.2.2. Liên quan giữa thương tổn và HPV
3.3. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DƯƠNG VẬT
3.3.1. Kết quả toàn thân
3.3.2. Kết quả theo dõi và chăm sóc tại chỗ sau phẫu thuật
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Địa phương
4.1.3. Đặc điểm kinh tế, hút thuốc
4.2. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN UNG THƯ DƯƠNG VẬT
4.2.1. Liên quan với tình trạng bao quy đầu
4.2.2. Liên quan giữa thương tổn và HPV
4.3. KẾT QUẢ CHĂM SÓC SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DƯƠNG VẬT
4.3.1. Theo dõi và chăm sóc toàn thân
4.3.2. Theo dõi và chăm sóc tại chỗ sau phẫu thuật
4.3.3. Chiều dài mỏm cụt dương vật lúc mềm
4.3.4. Tiểu tiện
4.3.5. Biến chứng:
4.3.6. Kết quả lúc ra viện
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan