[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chất lượng học tập của học sinh lớp 1, 2, 3 vùng dân tọc thiểu số theo chương trình tiểu học

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chất lượng học tập của học sinh lớp 1, 2, 3 vùng dân tọc thiểu số theo chương trình tiểu học
MỤC LỤC
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
MỞ ĐẦU
CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC
A/ CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN
1- Một số khái niệm
2- Một số căn cứ
2.1- Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của HS cấp tiểu học
2.2- Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
2.3- Phân loại hoạt động kiểm tra, đánh giá
2.4- Những yêu cầu có tính xã hội tác động đến chất lượng học tập của HS tiểu học
II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1- Từ công tác chỉ đạo
2- Từ công tác bồi dưỡng giáo viên
3- Từ các điều kiện dạy và học
B/ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC LỚP 1, 2, 3 VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
I/ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY
1- Chất lượng giáo dục tiểu học vùng dân tộc thiểu số nói chung
2- Chất lượng học tập của HS ở 3 tỉnh Cao Bằng, Hoà Bình, Yên Bái qua các môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội
2.1- Chất lượng học môn Tiếng Việt
2.2- Chất lượng học môn Toán
2.3- Chất lượng học môn Tự nhiên và Xã hội
II/ MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HS TIỂU HỌC
1- Nguyên nhân khách quan
1.1- Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến giáo dục
1.2- Nhận thức của cộng đồng về giáo dục
2- Nguyên nhân chủ quan
2.1- Về công tác quản lí
2.2- Về chương trình, tài liệu dạy học và điều kiện áp dụng vào vùng dân tộc thiểu số
2.3- Về phát triển qui mô, chất lượng dạy và học
2.4- Về đội ngũ giáo viên
2.5- Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, các hình thức dạy - học
C/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC CÓ HIỆU QUẢ
1- Giải pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên
1.1- Vai trò của giáo viên trong dạy học ở vùng dân tộc thiểu số
1.2- Về bồi dưỡng giáo viên dạy cho học sinh vùng dân tộc thiểu số
2- Giải pháp về công tác quản lí
2.1- Quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cũng đồng thời là quá trình đổi mới một cách mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo từ trung ương đến cơ sở
2.2- Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
2.3- Trang bị đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học và sử dụng ở trường tiểu học
3- Giải pháp về dạy tiếng Việt và tạo môi trường học tập thuận lợi cho HS vùng DTTS
4- Giải pháp xã hội hoá giáo dục
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan