[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm da thuộc Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm da thuộc Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
1.1. Cơ sở lý luận về sản phẩm, công nghệ và chất lượng sản phẩm
1.1.1. Sản phẩm
1.1.1.1. Khái niệm sản phẩm
1.1.1.2. Phân loại sản phẩm
1.1.1.3. Cấp sản phẩm
1.1.2. Chất lượng sản phẩm
1.1.2.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm
1.1.2.2. Định nghĩa chất lượng sản phẩm
1.1.2.3. Các thuộc tính chất lượng sản phẩm
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
1.1.4. Một số khái niệm cơ bản về công nghệ và đánh giá trình độ công nghệ theo các thành phần của công nghệ
1.1.4.1 Định nghĩa công nghệ
1.1.4.2 Các bộ phận cấu thành một công nghệ
1.1.4.3. Đánh giá trình độ công nghệ
1.2. Cơ sở thực tiễn về sản phẩm da
1.2.1. Vài nét về lịch sử ngành thuộc da thế giới
1.2.2. Những thách thức của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam
1.2.3. Chiến lược ngành công nghiệp thuộc da nước ta đến năm 2010
1.2.4. Khái quát về công nghệ thuộc da
1.2.5. Các sản phẩm da thuộc
1.2.6. Chất lượng sản phẩm da thuộc
1.2.7. Nhận xét về phần I và nhiệm vụ của phần II
PHẦN II: THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THUỘC DA VIỆT NAM
2.1. Vị trí của ngành công nghiệp thuộc da
2.1.1. Vai trò, vị trí của ngành công nghiệp sản xuất da thuộc và các sản phẩm từ da
2.1.2. Khái quát quá trình phát triển của ngành công nghiệp thuộc da nước ta
2.2. Thực trạng ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam
2.2.1. Về cơ cấu sở hữu, quy mô và năng lực sản xuất
2.2.2. Nhận xét chung về thực trạng ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam
2.2.2.1. Theo vị trí địa lý
2.2.2.2. Theo quy mô và năng lực sản xuất
2.2.2.3. Ảnh hưởng của công nghệ thuộc da đối với môi trường
2.3. Đánh giá trình độ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam
2.3.1. Thành phần kỹ thuật (T)
2.3.2. Thành phần con người (H)
2.3.3. Thành phần thông tin (I)
2.3.4. Thành phần tổ chức (O)
2.4. Phân tích và đánh giá việc sử dụng các nguồn nguyên liệu và hóa chất của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam hiện nay
2.4.1. Về nguồn da nguyên liệu
2.4.1.1. Số lượng đàn trâu bò trong cả nước
2.4.1.2. Sản lượng da trâu bò nguyên liệu
2.4.1.3. Quy mô chăn nuôi trâu bò trong gia trại
2.4.1.4. Phương thức chăn nuôi và ảnh hưởng của yếu tố này đến chất lượng da trâu bò
2.4.1.5. Đánh giá về chất lượng da nguyên liệu tại các lò mổ và cơ sở bảo quản da
2.4.2. Về hoá chất
2.4.2.1. Tình hình chung
2.4.2.2. Thực trạng về hoá chất
2.5. Đánh giá chung về chất lượng của sản phẩm da thuộc Việt Nam và một số vấn đề của ngành công nghiệp thuộc da
2.6. Những nhiệm vụ cần thực hiện của đề tài ở phần 3
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DA THUỘC
3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của ngành thuộc da
3.1.1. Cơ sở xác định mục tiêu
3.1.2. Chính sách phát triển ngành thuộc da
3.1.3. Mục tiêu của ngành và dự báo nhu cầu về da thuộc thành phẩm
3.1.3.1. Mục tiêu chung
3.1.3.2. Mục tiêu cụ thể
3.1.3.3. Dự báo nhu cầu về da thuộc thành phẩm
3.1.3.4. Phương hướng phát triển
3.2. Một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng sản phẩm của ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam
3.2.1. Giải pháp 1: Nâng cao trình độ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam
3.2.2. Giải pháp 2: Khai thác và sử dụng tối ưu nguồn da nguyên liệu và hóa chất cho ngành công nghiệp thuộc da
3.2.2.1. Da nguyên liệu
3.2.2.2. Hoá chất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan