[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Nghiên cứu về sinh khối và năng suất rừng
2.1.1. Trên thế giới
2.1.2. Ở Việt Nam
2.2. Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng
2.2.1. Trên thế giới
2.2.2. Ở Việt Nam
2.3. Kết luận chung
2.4. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên
2.4.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội xã Chu Hương
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Cơ sở phương pháp luận
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Sinh trưởng và các chỉ tiêu trung bình của rừng trồng Mỡ
4.2. Sinh khối tươi của rừng trồng Mỡ
4.2.1. Cấu trúc sinh khối tươi cây cá lẻ của rừng trồng Mỡ
4.2.2.Cấu trúc sinh khối tươi của tầng cây Mỡ
4.3. Xác định sinh khối khô của rừng trồng Mỡ
4.3.1. Sinh khối khô cây cá lẻ rừng trồng Mỡ
4.3.2. Cấu trúc sinh khối khô của tầng cây Mỡ
4.4. Xác định khả năng tích lũy các bon thông qua sinh khối khô
4.4.1. Khả năng tích lũy Các bon của thảm mục
4.4.2. Khả năng tích lũy các bon của thảm tươi, cây bụi
4.4.3. Khả năng tích lũy các bon của cây Mỡ
4.4.4. Khả năng tích lũy Các bon của rừng trồng Mỡ.
4.4.5. Tính lượng các bon tích lũy trung bình theo thời gian
4.5. Lượng giá trị môi trường của rừng trồng Mỡ
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan