[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon của cây Chè trong mô hình Nông lâm kết hợp Chè - Rừng tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon của cây Chè trong mô hình Nông lâm kết hợp Chè - Rừng tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu
2.1.1. Nghiên cứu hấp thụ CO2 của rừng
2.1.2. Thị trường Carbon
1.2.3. Chi trả dịch vụ môi trường hấp thụ CO2 của rừng
2.2. Tổng quan vấn đền ghiên cứu
2.2.1. Những cứu trên thế giới
2.2.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.2.3. Nhận xét chung
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.3.3. Nhận xét và đánh giá chung
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nhiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu thực địa
3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Khái quát một số đặc điểm của mô hình NLKH Chè - Rừng xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Đặc điểm sinh khối của cây chè trong mô hình NLKH Chè - Rừng tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.2.1. Đặc điểm cấu trúc sinh khối tươi
4.2.2. Đặc điểm cấu trúc sinh khối khô
4.3. Lượng carbon tích lũy và CO2 hấp thụ ở cây chè trong mô hình NLKH Chè - Rừng
4.3.1. Lượng carbon tích lũy ở cây chè trong mô hình NLKH Chè - Rừng
4.3.2. Lượng CO2 hấp thụ của cây chè trong mô hình NLKH Chè - Rừng
4.4. Đề xuất phương pháp xác định lượng CO2 hấp thụ ở cây chè trong mô hình NLKH Chè - Rừng và ước tính giá trị môi trường thông qua lượng CO2 hấp thụ
4.4.1. Đề xuất phương pháp xác định lượng CO2 hấp thụ ở cây chè trong mô hình NLKH Chè - Rừng
4.4.2. Ước tính giá trị môi trường thông qua lượng CO2 hấp thụ ở cây chè trong mô NLKH Chè - Rừng tại xã Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan